28 kwietnia jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy!

W tym roku to cykliczne święto przebiega pod hasłem: „Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika (oryg. A safe and healthy working environment is a fundamental principle and right at work).


Wydaje się dość oczywiste! Żyjemy w dobie dobrostanu, dbania o pracownika holistycznie, na wszystkich poziomach.

Jednocześnie, na całym świecie, ale również w naszym kraju często #bezpieczeństwo pracowników jeszcze nie jest traktowanie jako podstawa i fundamentalne prawo. Dlatego wielka rola pracowników służb #BHP, by edukować i wspierać pracodawców, managerów i pracowników, jakie są ich zadania i odpowiedzialności w tym zakresie. Tylko trzymając się właściwego rozłożenia ról i odpowiedzialności wewnątrz organizacji można wdrożyć i utrzymać bezpieczne środowisko pracy. Nie wszystko, co ma w nazwie „BHP” jest zadaniem służby BHP.


Kodeks pracy nakłada, głównie w Dziale X, pewne zadania na poszczególne grupy, przede wszystkim pracodawców i osoby kierujące pracownikami, ale też na pracowników. Jest w nim również mowa o konieczności, w pewnych przypadkach, utworzenia służby BHP wewnątrz organizacji. W pewnych przypadkach, czyli bez służby BHP – nadal te obowiązki na pracodawcy i managerach ciążą. Przecież, jeśli dochodzi do nałożenia mandatu lub skierowania wniosku do sądu, nie dotyczą one służby BHP, tylko pracodawcy i ewentualnie całego łańcuszka hierarchii osób zarządzających.


Dodatkowo, służba BHP jest jednym z zawodów regulowanych w Polsce. By pracować w tej roli trzeba spełnić pewne wymogi formalne np. wykształcenie, określone są nazwy stanowisk w zależności od stażu oraz istnieje dedykowane Rozporządzenie w sprawie służby BHP, określające jej 22 zadania. Przywołany akt prawny jest leciwy (1997 rok) i trochę nie nadąża za oczekiwaniami wobec nowoczesnej służby BHP, co też zawsze staram się podkreślać. Dziś oczekuje się nie tylko „organu doradczo-kontrolnego”, ale realnego wsparcia, współpracy w rozwiązywaniu problemów, rozwoju w obszarze #kulturabezpieczeństwa czy #wellbeing.

Natomiast spis zadań powstał po to, by nie obarczać właśnie tych pracowników zadaniami, za które odpowiadać powinni przełożeni lub inne osoby/działy w organizacji. I to jako podstawowe założenie jest jak najbardziej słuszne. Często jednak wciąż pracownicy służby BHP wykonują ocenę ryzyka zawodowego, zlecają badania lekarskie pracowników czy przydzielają środki higieniczne…

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjciaBezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest efektem współpracy, począwszy od organów stanowiących prawo krajowe i międzynarodowe, poprzez instytucje edukacyjne, społeczeństwo, pracodawców, organizacje związkowe, pracowników we wszystkich zawodach i rolach w organizacjach.

Aby to wspierać, w trakcie Międzynarodowej Konferencji Pracy w czerwcu 2022 r. zdecydowano o włączeniu kwestii bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy do podstawowych zasad i praw w pracy.  W konsekwencji, Konwencja nr 155 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz Konwencja nr 187 dotycząca ram promocyjnych bezpieczeństwa i zdrowia w pracy zostały uznane za konwencje fundamentalne. Ostatecznie więc Deklaracja ILO (MOP) – określająca zasady i prawa zawarte w Konstytucji MOP oraz Deklaracji Filadelfijskiej – zawiera pięć kategorii podstawowych zasad i praw w pracy:

1.     wolność zrzeszania się i skuteczne uznanie prawa do rokowań zbiorowych

2.     eliminacja wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej

3.     skuteczne zniesienie pracy dzieci

4.     eliminacja dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu

5.     bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.


Jak każdy z nas może się przyczyniać na co dzień do zastosowania tego w praktyce?

  • Zawracając uwagę na bezpieczeństwo swoje otoczenie, w pracy i poza nią np. na drodze
  • Reagując, jeśli coś zarówno w kwestii technicznej, organizacyjnej czy zachowań innych osób (nie tylko współpracowników) jest niebezpieczne, również poza pracą np. przechodząc obok budowy
  • Stosując się do zasad i przepisów BHP w miejscu pracy
  • Umożliwiając swobodny wyboru rodzaju pracy, zawodu i roli, bez uprzedzeń związanych np. z płcią
  • Blokując możliwości i zgłaszając wystąpienia wszelkich działań odwetowych w przypadkach zgłoszeń nieprawidłowości
  • Czy wreszcie, codziennymi decyzjami zakupowymi - unikając produkcji podmiotów wykorzystującymi pracę nieletnich, czy nieweryfikowane procesy technologiczne.


Jakie są Twoje zadania i role w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy? Daj znać czy nasz je i wiesz jak zadziałać w praktyce?!